fxtop.com

Ingrandimento dell'immagine di una moneta o di una banconota per la valuta MRO

MRO-Mauritania (->MRU) [Ouguiya mauritana]
Tipo : banconota
Lato : sconosciuto
Valore nominale : 5000 MRO-Mauritania (->MRU) [Ouguiya mauritana]