fxtop.com currency converters and exchange rates history homepage

Dünya haritasý deðiþimi

passado Geçmiþ tarihli dövizlerin çevrilmesi
grá Geçmiþ döviz kurlarý grafiði
comparação Geçmiþ karþýlaþtýrma grafiði
Mudanças Döviz kurlarýnýn geliþiminin interaktif dünya haritasý
diff Forex Eðilimleri
Conversor de divisas Normal döviz çeviricisi
par Eþ döviz portalý
inflation calculator nechto Fotolia Enflasyon Hesaplayýcýsý
2 tarih arasýndaki küresel enflasyon geliþim haritasý Enflasyon haritasý
Or Altýn (1g = 2 068.06 TRY)
Países Ülkelere göre döviz listesi
cruzadas Çapraz kurlar
equivalência Eþdeðerlik Tablosu
TRY Döviz
Temel döviz kurlarý
1 EUR=1.0813 USD
1 EUR=162.82 JPY
1 EUR=0.8559 GBP
1 USD=150.58 JPY
1 USD=0.8862 CHF
1 GBP=1.2634 USD
1 USD=1.3575 CAD
1 USD=1.5386 AUD
1 EUR=0.9582 CHF
1 EUR=33.89 TRY
1 USD=31.35 TRY
Fxtop.com :
Bu site hakkında
Referans
Yayıncılar
Bize ulaşın
© 2022 FXTOP
Dersler: 02 Mart 2024
Döviz kurlarýnýn dünya haritasý: interaktif bir dünya haritasý üzerinde döviz kurlarýnýn varyasyonlarýný görüntüler
Baþlangýç Tarihi: Gün:
Ay:
Yýl:
Bitiþ tarihi:
Referans alýnan döviz : Mevcut dövize kýyasla harita varyasyonlarý
Kýsayollar:0 gün1 gün1 hafta2 1 ay3 ay6 ay1 yýl2 yıl5 yıl10 yılBaþlangýç 2010Baþlangýç 2000Baþlangýç 1990Baþlangýç 1980Baþlangýç 1970Baþlangýç 1960
Dönem içerisindeki döviz kurlarýnýn varyasyonunu görmek için fareyi bir ülkenin üzerine getiriniz. Döviz kurlarýnýn geçmiþ grafiðini ve detaylarýný görmek için bir ülkenin üzerine týklayýnýz
Yeþil ile: referans alýnan dövize kýyasla dövizleri ilerleme gösteren ülkelerTRY. Kýrmýzý ile: dövizi düþüþ gösteren ülkeler.
Ýpucu: seyahat etmek istiyorsanýz: daha çok kýrmýzý olan ülkelere gidin çünkü geçmiþe göre daha fazla alým gücünüz olacaktýr.
Büyüteç yeri:Dünya Avrupa Doðu Avrupa Kuzey Amerika Güney Amerika Afrika Orta Doğu Antiller/Karayipler Asya Pasifik

Üzgünüz! Tarayýcýnýz SVG formatýný desteklemiyor. Daha yeni bir tarayýcý kullanmanýzý rica ederiz